Gebruikersinstructie: Leningdelen uit het verleden

Gebruikersinstructie: Leningdelen uit het verleden

1 Inleiding

Deze gebruikersinstructie beschrijft wat de invloed is van het meenemen van leningdelen uit het verleden voor de berekening van de maximale hypotheek in Adviesbox.

2 Financieringslast: NHG regels

In NHG norm 7.1.2 is beschreven hoe de financieringslast per leningdeel wordt bepaald. Hierbij geldt:

a) de financieringslast van een annuïtair of lineair leningdeel wordt vastgesteld aan de hand van de restantschuld van het leningdeel en de resterende looptijd van dat leningdeel. Indien de geldverstrekker dit verantwoord acht, mag ook worden getoetst op 30 jaar;

b) de financieringslast van een aflossingsvrij leningdeel wordt vastgesteld aan de hand van de nog niet afgeloste hoofdsom van het leningdeel en de resterende looptijd van dat leningdeel met een maximum van 30 jaar. Indien de geldverstrekker dit verantwoord acht, mag ook worden getoetst op 30 jaar;

c) de financieringslast van een leningdeel met een opbouwcomponent (spaar-, leven- en/of beleggingspolis) wordt vastgesteld aan de hand de nog niet afgeloste hoofdsom van het leningdeel en verminderd met de opgebouwde waarde van het meeverbonden opbouwproduct en de resterende looptijd van dat leningdeel. Indien de geldverstrekker het verantwoord acht, mag de financieringslast ook worden vastgesteld aan de hand van de nog niet afgeloste hoofdsom en een maximale looptijd van 30 jaar.

3 Invloed leningdelen uit het verleden in Adviesbox

De NHG regels worden in Adviesbox bij het meenemen van leningdelen uit het verleden als volgt geïnterpreteerd:

a) Als het bestaande leningdeel een lineaire- of annuïtaire hypotheek was, wordt eerst voor de restant schuld en looptijd de financieringslast bepaald, waarna voor het overige gedeelte van de hypotheek de financieringslast wordt bepaald tegen de voor het leningdeel geldende looptijd. In de praktijk zal hierdoor de maximale hypotheek op basis van inkomen lager uitvallen.

b) Als de bestaande hypotheek aflossingsvrij is zal de gehele nieuwe constructie getoetst worden tegen de opgegeven looptijd. Een bestaande aflossingsvrije hypotheek heeft dus geen invloed op de hoogte van de maximale hypotheek op basis van inkomen.

c) Als de bestaande hypotheek een opbouwcomponent heeft (leven, spaar of bankspaar) wordt de financieringslast vastgesteld aan de hand van de nog niet afgeloste hoofdsom van het leningdeel verminderd met de opgebouwde waarde en de resterende looptijd van dat leningdeel.

 

4 Leningdelen uit het verleden in de sneltoets

Om het effect van leningdelen uit het verleden te zien in de sneltoets dient gekozen te worden voor 'Toetsing voor Doorstromer.'Hierdoor wordt het veld 'Leningdelen uit het verleden' zichtbaar. Onder de verdiepingsknop kan nu een specificatie van de leningdelen worden gegeven.Het effect van de opgegeven leningdelen uit het verleden is direct zichtbaar: in onderstaande situatie kan een starter maximaal 355.099 lenen, terwijl een doorstromer met een bestaande annuïteitenhypotheek maximaal 327.172 kan lenen.


Als dezelfde lopende hypotheek een aflossingsvrije zou zijn geweest, bedroeg de maximale hypotheek hetzelfde als bij de starter: 355.099.


Hetzelfde zou het geval zijn als de bestaande hypotheek een opbouwcomponent had gehad. 

5 Leningdelen uit het verleden in het voorstel

Als er sprake is van een bestaande hypotheek dient deze opgegeven te worden in de huidige situatie. Dit stelt Adviesbox in staat om een passende hypotheeksamenstelling te genereren in het voorstel en om van ieder leningdeel de juiste duur van de renteaftrek te bepalen.

Daarnaast is het hierdoor mogelijk om de leningdelen uit het verleden door te laten rekenen in de bepaling van de maximale hypotheek op basis van inkomen.

In het scherm Maximale hypotheek is het, op het moment dat in de huidige situatie een hypotheek is ingevuld, mogelijk om aan te vinken dat deze doorgerekend moet worden. Onderstaand wordt de situatie geschetst waarbij een annuïtaire hypotheek uit het verleden niet- en wél wordt meegenomen bij de bepaling van de maximale hypotheek op basis van inkomen.Ook hierbij geldt weer dat alleen annuïtaire- of lineaire leningen uit het verleden invloed hebben op de hoogte van de maximale hypotheek op basis van inkomen.

Als er geen hypotheek is ingevuld in de huidige situatie is het ook mogelijk om leningdelen uit het verleden in te vullen middels de verdiepingsknop achter het betreffende veld.


6 Hypotheeksamenstelling genereren

Bij het aanmaken van een hypotheek is het altijd mogelijk de samenstelling te laten genereren door Adviesbox.


Adviesbox houdt nu automatisch rekening met de ingevoerde leningdelen uit het verleden en zal de constructie hierop aanpassen, zodat niet alleen de restant duur renteaftrek goed wordt bepaald, maar ook de maximale hypotheek op basis van inkomen.