Gebruikersinstructie: WGA-gat verzekering

Gebruikersinstructie: WGA-gat verzekering


Inleiding

Deze gebruikersinstructie beschrijft de wijze waarop een WGA-gat of WGA-hiaat verzekering in de huidige situatie in Adviesbox wordt ingevoerd en hoe de hoogte van de uitkering kan worden gecontroleerd. 

Wat is de WGA?

De WGA is de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt uw klant eerst twee jaar loondoorbetaling door de werkgever. Meestal in het eerste jaar 100% van het laatst verdiende loon en in het tweede jaar 70%.

Na deze eerste twee jaar komt uw klant in aanmerking voor een WGA uitkering, als hij:

  • Meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt is,
  • Meer dan 80% arbeidsongeschikt is maar niet duurzaam.

De WGA uitkering bestaat uit twee fases: Een loongerelateerde uitkering en, afhankelijk van welk gedeelte van de restverdiencapaciteit wordt benut, een vervolguitkering of loonaanvulling.

De duur van fase 1, de loongerelateerde uitkering is maximaal 38 maanden. Hierna is er recht op een vervolguitkering indien er minder dan 50%, of een loonaanvulling indien er minimaal 50% van de restverdiencapaciteit wordt benut. 

Wat is een WGA-gat?

De loongerelateerde uitkering is de eerste twee maanden 75% van het (maximaal) dagloon en daarna 70% hiervan.

In de volgende fase, de vervolguitkering of de loonaanvulling, is de uitkering en daarmee het totale inkomen meestal lager dan 70% van het dagloon.

Het WGA-gat is het inkomensverlies dat hierdoor optreedt.

Wat is een WGA-gat verzekering?

Een WGA-gat of -hiaat verzekering vangt dit resulterende inkomensverlies geheel of gedeeltelijk op. Deze kan dan de vervolguitkering aanvullen tot 70% van het maximaal dagloon.

Per definitie keert de WGA-Gat verzekering pas uit na afloop van de loongerelateerde WGA uitkering. Wanneer die loongerelateerde uitkering stopt is afhankelijk van het arbeidsverleden van uw klant. De duur hiervan is minimaal 3 en maximaal 38 maanden. Elk jaar arbeidsverleden geeft recht op één maand uitkering. 

5 Waar voert u een WGA-gat verzekering in Adviesbox in?

In de huidige situatie of in een voorstel gaat u naar het tabblad ‘AOV’. Klik op ‘nieuw’, en kies voor ‘Onafhankelijk’ en dan ‘WGA-gat verzekering’.


Vervolgens kunnen de eigenschappen van de verzekering worden ingevoerd.


De inhoud van het eerste kader ‘Nieuwe polis’ spreekt voor zich en laten we hier buiten beschouwing.

In het tweede kader kan de verzekerde worden gekozen. In dit voorbeeld is de naam van aanvrager 1 “WGA Uitkering”. Als er een tweede aanvrager is ingevoerd dan kan deze worden gekozen als verzekerde.

5.1 Dekking


Het uitkeringspercentage bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is in te stellen. De eerste keuze is of er ‘Volledig’ of ‘Pro-rata’ uitgekeerd wordt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Als wordt gekozen voor volledig dan wordt, bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35 en 80%, altijd 100% van de dekking uitgekeerd.

Wordt gekozen voor ‘Pro-rata’ dan is in de knop achter het veld in te stellen of er wordt uitgekeerd op basis van een ‘Staffel’ of het ‘Werkelijk arbeidsongeschiktheidspercentage’. De standaard arbeidsongeschiktheidsgrenzen en de uitkeringspercentages zijn nog aan te passen.

In het arbeidsongeschiktheidsscenario wordt aan de hand van het percentage arbeidsongeschiktheid uit het scenario het juiste ‘Uitkeringspercentage’ opgehaald. Dit uitkeringspercentage wordt met de verzekerde dekking van de verzekering vermenigvuldigd.


5.2 Premie


Zet de vink-optie ‘Aftrekbaar’ aan indien de premie fiscaal afgetrokken zal worden. De belastingteruggaaf op de premie wordt meegenomen in de netto maandlast op de overzichten en rapportage. In het arbeidsongeschiktheidsscenario wordt de uitkering als bruto uitkering meegenomen.

Staat de vink-optie uit dan wordt de volledige premie meegenomen in de bruto én netto maandlast. In het arbeidsongeschiktheidsscenario wordt de uitkering vervolgens als netto uitkering meegenomen. In de inkomensanalyse in het scenario wordt de netto uitkering gebruteerd aangezien dit een bruto inkomensanalyse is.

Zet de vink-optie bij ‘Collectief’ aan indien het een collectieve verzekering betreft. Het aanzetten zorgt ervoor dat de premie van de verzekering niet meer wordt meegenomen als last in de overzichten. De vink heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering.

Zet de vink-optie bij ‘Uitgebreid’ aan indien de WGA-gat verzekering aanvult tot het uitkeringspercentage van het laatstverdiende loon. Standaard waarde is 70% van het laatstverdiende loon (tot maximaal het maximum dagloon).

Staat de vink-optie uit dan vult de WGA-gat verzekering aan tot het uitkeringspercentage van het laatstverdiende loon vermenigvuldigd met het percentage arbeidsongeschiktheid. Bij bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschiktheidsscenario wordt het dan standaard 70% * laatstverdiende loon * 50%.


Uitkering WGA-gat verzekering in het ao-scenario


Als u op het tabblad Aanleiding onder Anayse 'Arbeidsongeschiktheid' heeft aangevinkt, is tijdens het maken van het voorstel aan de linkerkant van het scherm het Dashboard zichtbaar. Om het arbeidsongeschiktheidscenario door te rekenen klikt u op 'AO'.


U krijgt nu een scherm met bovenin instellingen, en onderin in inkomensanalyse bij arbeidsongeschiktheid.6.1 Instellingen

Instellingen met betrekking tot de percentages arbeidsongeschiktheid en benutting verdiencapaciteit, en daarnaast het ‘Toetsjaar tekort’.

De percentages bepalen voor welk type WGA uitkering uw klant in aanmerking komt. De uitkering in combinatie met het toetsjaar bepalen of er sprake is van een WGA-gat.

Het toetsjaar kunt u aanpassen via menu Onderhoud – Instellingen, Inregelen – Uitgangspunten advies. 


6.2 Voorbeelden

Uw klant is 25 jaar oud. Zijn inkomen is 50.000 euro per jaar. Hij heeft altijd gewerkt; feitelijk arbeidsverleden in tabblad ‘Inkomen & Fiscus’ is opgegeven als 14 jaar.

6.2.1 Voorbeeld 1

De WGA-gat verzekering is ingevoerd als aftrekbaar, collectief en uitgebreid. De dekking is volledig. We kijken naar de situatie dat klant 50% arbeidsongeschikt is en 0% restcapaciteit benut.

Toetsjaar 6 geeft nu het volgende resultaat in het AO scenario:


Het totaalinkomen van 2.917 euro is dankzij de uitkering WGA-gat verzekering 70% van het laatstverdiende loon. Het volledige overzicht per toetsjaar is als volgt:

Toetsjaar

Restinkomen

Uitkering WGA

Verzekering

Totaal

%

1

€ 4.167€ 4.167

100%

2

€ 4.167€ 4.167

100%

3

€ 2.917€ 2.917

70%

4


€ 2.951


€ 2.951

71%

5


€ 959

€ 1.958

€ 2.917

70%

6


€ 568

€ 2.349

€ 2.917

70%

7


€ 568

€ 2.349

€ 2.917

70%

8


€ 568

€ 2.349

€ 2.917

70%

 

Toetsjaar 1 is het jaar vóór het arbeidsongeschiktheidsscenario. In toetsjaar 2 is 100% loondoorbetaling door de werkgever en in toetsjaar 3 70%. Deze percentage zijn aan te passen in tabblad Inkomen & Fiscus, via de verdiepingsknop achter ‘Bruto salaris uit dienstverband’.

In toetsjaar 4 is het gemiddelde percentage iets hoger dan 70% dankzij de loongerelateerde uitkering die de eerste twee maanden 75% is. In de loop van toetsjaar 5 gaat de WGA-gat verzekering uitkeren.

6.2.2 Voorbeeld 2

Als de WGA-gat verzekering wordt aangepast door het vinkje ‘Uitgebreid’ uit te zetten, dan ziet toetsjaar 6 er als volgt uit.


Het totale inkomen in de linker kolom is 1.458 euro. Dat is 35% van het laatst verdiende loon (van 4.167 euro), namelijk het uitkeringspercentage van 70% vermenigvuldigd met het AO percentage van 50%.

6.2.3 Voorbeeld 3

De WGA-gat verzekering is weer ‘uitgebreid’ maar nu is de dekking ‘Pro-rata’ met een gedeeltelijke uitkering op basis van werkelijk AO%.


De uitkering in toetsjaar 6 is nu:


Het totale inkomen in de linker kolom is 2.083 euro. Dat is 50% (het AO percentage) van het laatst verdiende loon van 4.167 euro.

6.2.4 Voorbeeld 4

In dit voorbeeld zijn de uitgangspunten dezelfde als in voorbeeld 1, alleen is het vinkje ‘Aftrekbaar’ uit gezet. In het scenario, toetsjaar 6, zien we dat de netto uitkering van 2.349 euro wordt gebruteerd tot 4.050 euro. Dit wordt gedaan om de uitkering te kunnen vergelijken met andere bruto bedragen in de inkomensanalyse.